Beta Mu

Fort Hays State University
600 Park St., Alberston Hall 204A
Hays, KS 67601-4009

President: Tiffany McCaffrey, tmmccaffrey2@mail.fhsu.edu